තේ රබර් පොල් පරදා... කංසා ප්‍රධාන අපනයන බෝගය වෙයි ද... 14-09-17