තද සුළඟකින් ඇතුළු ප්‍ර‍දේශ කිහිපයකට දැඩි බලපෑම් 13-01-18