රජයේ වෛද්‍යවරුන් අද සිට දීප ව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක 17-05-18