දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට අදත් ගිගුරුම් සහිත තද වැසි 09-02-18