මහනුවර වැසූ පාසල් හෙට විවෘත කෙරේ - කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු 230ක් අත්අඩංගුවට - Hiru News 12-03-18