අද ඡන්ද පිළිබඳව මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් පළ කළ අදහස් 11-02-18