ජනපතිගේ ප්‍රශ්නයට පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් 11-01-18