කිරිබත්ගොඩ ව්‍යාපාරිකයා ගඟට පැනීමට හේතුව හෙළිවේ 13-01-18