තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි 11-07-18