කඩුගන්නාව නගර සභාවේ උප සභාපතිගේ නිවසට ප්‍රහාරයක් 16-04-18