චිත්‍රපට සංස්ථාවට නිකුත් කළ අතුරු තහනම දීර්ඝ කෙරේ 13-07-18