හලාවත නගර සභාවේ සුළු සේවක පිරිසකට පිරිසක් පහර දෙති 12-02-18