අරුන්දික ප්‍රනාන්දු නියෝජ්‍ය ඇමැති ධූරයෙන් ඉවතට 13-09-17