අනුරාධපුරයේදී ව්‍යාපාරිකයෙකු ඝාතනය ගැන ඇසෙන කතා 11-07-18