සමහරු හිතුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය බයයි කියලා අගමැති 08-02-18