මිනිස්සුන්ට රටේ මහ ප්‍රශ්නය අමතක වුණා හිටපු ජනපති 12-03-18