අනුරාධපුර අභිමංසල සුවහස නිකේතනයේ අවුරුදු උත්සවය.... 12-04-18