අනාගතේ ජනතාවට ඉතුරු වෙන්න දෙයක් නෑ - මහින්ද රාජපක්ෂ 10-07-18