පොල්පිතිගම ඔතානේ ජනතාව භීතියට පත් කළ කිඹුල් රංචුව 12-01-18