ජනතාව දුන් තීරණය අනතුරු ඇඟවීමක් - කබීර් හෂීම් කියයි. 12-02-18