ඕනම රජයක් රැකියා දෙන්න බැදිලා නැහැ - නවීන් දිසානායක 11-03-18