අවුරුද්දට පෙර කැබිනට් සංශෝධනයක් - ඇමති රාජිත කියයි. 12-04-18