ගෝඨාභයට මතක වුණාට අපිට අමතක වෙලා නැහැ - නලින් බණ්ඩාර 11-07-18