පයබරවායට පිටිකර බෙහෙත් බැන්ද අනුරාධපුර දොස්තර ලා. 14-09-17