ගත වූ පැය 24 තුළ රිය අනතුරු වලින් පුද්ගලයින් 07 දෙනෙකු මරුට 16-04-18