ගත වු පැය 24 තුළ සිදුවූ රිය අනතුරු වලින් පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට 16-04-18