පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වූ පැය 24 තුළ මැතිවරණ පැමිණිලි 126ක් 12-02-18