ඉදිරි පැය 24ත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි 14-04-18