ගෙවුණු පැය 24තුළ සිදුවූ රිය අනතුරුවලින් 5 දෙනෙකු මරුට 13-04-18