ජාතික ගමනාගමන කොමිසමෙන් විශේෂ අවුරුදු සේවා කාලයක් 12-04-18