කොළඹ තදාසාන්න ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුම අත්හිටුවේ 13-03-18