සූරියවැවට ජනතාවගේ අවුරුදු සිහින වන අලි කඩා බිඳ දමයි 14-04-18