ආණ්ඩුව පැමිණි ගමන ගැන සතුටුවිය හැකි බව අගමැති කියයි 10-01-18