උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ ගුටිකෙළිය ගැන ජනපති කී දේ 11-01-18