පාදයක් අහිමි වන අලියෙකුට කෘතිම පාදයක් ලැබුණු මොහොත 13-04-18