ගම්මැද්දයි - අවුරුද්දයි පළමු බක් මහ උළෙල දෙනියායේදී 14-04-18