මරදන්කඩදී වන අලි ප්‍රහාරයකින් තිදරු පියෙකු මියයයි 12-03-18