මෙවර ඡන්දයේදී සභාපති හා නගරාධිපති තෝරා ගන්නේ කෙසේද 09-02-18