ධුර කාලය ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයට ගරු කරනවා - ජනපති 13-01-18