ජාතික ආර්ථික සභාව ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වෙයි 11-07-18