සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරීමෙන් විපතට පත්වූවෝ විදී බසිති 14-09-17