ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඡන්දය භාවිත කළ අවස්ථාව 11-02-18