සයිටම් ගැටලුවට විසඳුම් සෙවූ කළ කමිටු වාර්තාව ජනපතිට 12-09-17