අලුත් අවුරුද්දේ හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය ඉටු කළ අයුරු 16-04-18