සෞදියේදී වෙඩි තබා ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් ඝාතනය කෙරේ. 14-03-18