මධ්‍යම අධිවේගී මගෙහි ඉදිකිරීම්වලට හේනේගමදී විරෝධය 13-09-17