වංචා දූෂණවලින් තොර දේශපාලනයකට නායකත්වය දෙනවා - ජනපති 11-01-18