බස් රථ අනතුරකින් එක් අයෙකු මියගොස් 25 කට තුවාල - Hirunews 14-06-18