හදිසි පාර්ලිමේන්තු සභාව ගුටිබැට හුවමාරුවකින් අවසන් 11-01-18