රෝහිත සහ විජේපාල මන්ත්‍රිවරුන් අතර උණුසුම් සංවාදයක් 15-11-17